Hướng dẫn, thi công, lắp đặt

Cập nhật : 15/03/2016
Lượt xem: 457
1. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình + thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật.
2. Thiết kế kỹ thuật thi công.
3. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
4. Thi công xâp lắp các công trình xử lý môi trường.
5. Vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ.